Maltha Keramik i ; Ny Stoleflet , sdr fasanvej 49 Frederiksberg.